تابلو فرمان اسانسور

یازار :

+0 به یه ن

تابلو فرمان اسانسور و کلیت سیستم اسانسور

تابلو فرمان اسانسور و کلیت سیستم اسانسور

تابلوی فرمان آسانسور :
تابلو فرمان مجموعه ای شامل مدارهای فرمان و قدرت که وظیفه حرکت کابین و پاسخگویی به احضار کنندگان را به عهده داردتابلو فرمان وظیفه اعلام  وضعیت را به حضار بر عهده دارد . قسمت مدار تابلو فرمان در قدیم رله بوده و در انواع جدید اغلب از ریز پردازنده و قطعات الکترونیکی استفاده می شود .

کاربرد اسانسور با در نظر داشتن تابلو فرمان به موارد ذیل تقسیم  می گردد:

۱.آسانسور مسافربری : مخصوص انتقال اشخاص از طبقه ای به طبقه دیگر می باشد .

در ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری هتلها و... کاربرد دارد .

 

۲.آسانسور خودرو بر : برای انتقال ماشین از طبقه ای به طبقه دیگراستفاده می گردد.

در پارکینگهای مکانیزه شهری و خصوصی کاربرد دارد .

 


۳. آسانسور باربر : جهت حمل اثاث و بار در طبقات مختلف ساختمانها استفاده می گردد.

انبارها، کارخانه ها و ساختمان های بزرگ کاربرد دارد.

 


۴.آسانسور غذابر : برای جابه جا کردن غذا از طبقه ای به طبقه دیگر می باشد. ( برای هتل و رستوران ها )

 

سیستم اضافه بار ( اورلود )  :
در برخی از آسانسورها برای جلوگیری از اضافه بار حسگری را به شیوه های مختلف تعبیه میکنند تا هنگام سوار شدن مسافر یا گذاشتن بار بیش از ظرفیت پیش بینی شده در کابین، ضمن اعلام خبر از حرکت آسانسور تا تخلیه بار اضافی جلوگیری شود   .


کنترل کننده مکانیکی سرعت(گاو رنر) :

وسیله است مکانیکی که از طریق سیم  بکسل یا زنجیر سیستم ترمز ایمنی ( پار اشوت ) کابین یا وزنه تعادل وصل است تا در موقع افزایش سرعت از حد تعیین شده قفل کرده و ضمن فرمان قطع برق موتور آسانسور  سیستم ترمز ایمنی را ازاد می نمایید .

 


سیستم ترمز ایمنی(پاراشوت):

 سیستم ایمنی یک وسیله مکانیکی برای متوقف کردن کابین ( یا وزنه  تعادل ) به طریق در گیر شدن با ریل های راهنما است و در مواقعی که کابین از سرعت تعیین شده قبلی در جهت حرکت به سمت پائین تجاوز کند بدون توجه به دلیل افزایش سرعت، عمل می کند. سیستم ایمنی ترجیحا در زیر و در پائین ترین قطعه یوک کابین نصب می شود و بر روی جفت ریل های راهنما عمل می کند.  سرعت مشخص که کابین یا وزنه تعادل باید در آن متوقف ( پاراشوت ) شود برابر با سرعتی است که گاورنر برای آن تنظیم شده تا عکس العمل نشان دهد.

مکانیزمی است که توسط گاورنر - سیستم کنترل کننده سرعت بالا - در لحظه افزایش سرعت بیش از حد مجاز فعال می شود بطوریکه با قفل شدن روی ریل های راهنمای کابین یا وزنه تعادل، آنها را متوقف می کند که خود شامل انواع زیر می باشد :

ترمز ایمنی لحظه ای : نوعی ترمز ایمنی است که با قفل شدن سریع روی ریل های راهنما باعث توقف کابین یا وزنه تعادل می شود.

ترمز ایمنی با اثر ضربه گیر : نوعی ترمز ایمنی است که با قفل شدن به ریل های راهنما به طور سریع عمل می کند ولی واکنش در کابین یا وزنه تعادل توسط ضربه گیر متعادل می شود.

ترمز ایمنی تدریجی : نوعی ترمز ایمنی است که سیستم آن در اصطکاک با ریل های راهنما طوری عمل می کند که باعث شتاب منفی کمتری می شود. باشد که وظیفه کنترل حرکت کابین و نیز اعلام وضعیت را به حضار بر عهده دارد. قسمت مدار فرمان در قدیم از رله بوده و در انواع جدید اغلب از ریز پردازنده و قطعات الکترونیکی استفاده می شود.

 


  • [ ]